0513 48 58 55Bereikbaar ma t/m vr 8.45 - 17.00 uur
volg teaser xs
volg teaser lg
volg teaser lg
volg teaser lg

Algemene voorwaarden

Vind bij Direct-psycholoog de psycholoog die bij u past!
  • Geen wachtlijst
  • Persoonlijk advies
  • Korte lijn psycholoog
  • Deskundig afsprakenbureau
Maak afspraak

ALGEMENE VOORWAARDEN DIRECT-PSYCHOLOOG | Versie 0.2 van 27.08.2021


Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en
rechtsverhoudingen met of van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ribo
Advies gevestigd te Heerenveen, handelend onder de naam Direct-psycholoog.
1.2. Direct-psycholoog is een dienstverlenende organisatie waarvan zelfstandig werkende
behandelaren diensten kunnen afnemen, en die hun werkzaamheden aanbieden via de
bemiddeling van Direct-psycholoog ten behoeve van cliënten, die behoefte hebben aan coaching,
psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken/assessments.
1.3. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding en ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst tussen Direct-psycholoog en de cliënt alsook door schriftelijke
aanvaarding en ondertekening van de behandelovereenkomst tussen de zelfstandig werkzame
behandelaar en de cliënt.
1.4. Er is een onderliggende dienstverleningsovereenkomst tot stand gekomen tussen Directpsycholoog en de zelfstandig werkzame behandelaar.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
2.1. Direct-psycholoog geeft als dienstverlenende organisatie uitvoer aan ondersteunende
werkzaamheden van administratieve aard voor de zelfstandig werkzame behandelaar.
2.2. De zelfstandig werkzame behandelaar voert zijn werkzaamheden als behandelaar en
zorgverlener naar eigen inzicht uit, zonder toezicht of leiding, en staat niet in dienstbetrekking of
gezagsverhouding tot Direct-psycholoog.
2.3. De cliënt dient steeds tijdig alle relevante gegevens en informatie te verstrekken welke nodig zijn
voor een goede uitvoering van de behandeling door de zelfstandig werkzame behandelaar alsook
voor de correcte uitvoering van de bemiddelende en administratieve rol van Direct-psycholoog.

Artikel 3. Duur van de overeenkomst en verhindering
3.1. De duur van de dienstverleningsovereenkomst tussen Direct-psycholoog en cliënt is gelijk aan de
duur van de behandelovereenkomst tussen de zelfstandig werkzame behandelaar en cliënt.
3.2. In het voorkomende geval dat de zelfstandig werkzame behandelaar verhinderd is voor de met
de cliënt overeengekomen behandelingen, heeft Direct-psycholoog geen verplichting om voor
vervanging te zorgen.
3.3. De duur van de dienstverleningsovereenkomst tussen Direct-psycholoog en de zelfstandig
werkzame behandelaar is opgenomen in desbetreffende overeenkomst.

Artikel 4. Prijzen en tarieven, facturering en betaling
4.1. Alle prijzen en tarieven zijn aangegeven in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief overige
van overheidswege opgelegde heffingen.
4.2. Jaarlijks is Direct-psycholoog gerechtigd voor haar diensten de prijzen en tarieven te verhogen.
Voor duurovereenkomsten geldt dat de verhoging nooit meer is dan de Dienstenprijsindex van
het CBS (CPA2008, 2015 = 100, herschaald) van het voorgaande kalenderjaar plus drie (3)
procent. Direct-psycholoog zal deze berekening als maximale verhoging toepassen en is derhalve
vrij een andere berekening methode te gebruiken, welke lager uitvalt.
4.3. Alle facturen dienen door opdrachtgever betaald te worden binnen 30 (dertig) dagen na
factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen de
betalingstermijn is opdrachtgever -nadat deze door Direct-psycholoog is aangemaand waarbij
opdrachtgever een redelijke termijn gegund is om alsnog te betalen- in gebreke, en heeft dit tot
gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond opeisbaar worden. Opdrachtgever is
bovendien, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de geldende wettelijke handelsrente
over het factuurbedrag aan Direct-psycholoog verschuldigd.
4.4. Eventuele reclames op grond van vermeend onjuiste facturen of (vermeende) gebreken in de
nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk binnen tien (10) dagen na factuurdatum
respectievelijk uitvoering door Direct-psycholoog te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het
recht op reclame op de betreffende factuur vervalt.

Artikel 5. Verwerking en bescherming van persoonsgegevens
5.1. Indien Direct-psycholoog bij het uitvoeren van haar werkzaamheden toegang heeft tot
persoonsgegevens en/of persoonsgegevens verwerkt, sluiten Partijen voorafgaand aan de
toegang en/of verwerking een verwerkersovereenkomst. Direct-psycholoog stelt daartoe haar
standaard verwerkersovereenkomst ter beschikking. Indien Opdrachtgever haar eigen model
wenst te hanteren, heeft Direct-psycholoog het recht om de tijd om te komen tot een door alle
partijen ondertekende verwerkersovereenkomst bij opdrachtgever in rekening te brengen. In het
geval opdrachtgever haar standaard verwerkersovereenkomst ter beschikking stelt garandeert
Direct-psycholoog niet dat zij met alle bepalingen zoals deze zijn verwoord in de standaard
verwerkersovereenkomst van opdrachtnemer zijn opgenomen kan aanvaarden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en overmacht
6.1. De totale aansprakelijkheid van Direct-psycholoog wegens een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook
begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen
garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van
de voor die overeenkomst bedongen en door opdrachtgever daadwerkelijk betaalde prijs
exclusief BTW. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, is de
aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot hetgeen door Direct-psycholoog in het kader
van die overeenkomst opdrachtgever in de twee (2) maanden aan de schadeveroorzakende
gebeurtenis aan opdrachtgever exclusief BTW in rekening is gebracht en daadwerkelijk door
opdrachtgever is betaald.
6.2. De aansprakelijkheid van Direct-psycholoog voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van
aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van
door opdrachtgever aan Direct-psycholoog voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur
van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan
Direct-psycholoog voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de
aansprakelijkheid van Direct-psycholoog wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens
of documenten.
6.3. De hiervoor bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Directpsycholoog.
6.4. Tenzij nakoming door de Direct-psycholoog blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid
van Direct-psycholoog wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst slechts indien opdrachtgever Direct-psycholoog onverwijld schriftelijk in gebreke
stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en
Direct-psycholoog ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn
verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekortkoming te bevatten, opdat Direct-psycholoog in de gelegenheid wordt gesteld
adequaat te reageren.
6.5. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Direct-psycholoog vervalt door het enkele verloop
van drie (3) maanden na het ontstaan daarvan.
6.6. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van
aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle
(rechts)personen waarvan Direct-psycholoog zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
6.7. Direct-psycholoog is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe
verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt
of dient te komen. Indien Direct-psycholoog zich jegens opdrachtgever op overmacht beroept, zal
Direct-psycholoog de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, evenwel binnen een
redelijke termijn, schriftelijk in kennis stellen.
6.8. Onder een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) voor Direct-psycholoog wordt in elk
geval begrepen het niet naar behoren kunnen nakomen door Direct-psycholoog van haar
verplichtingen ten gevolge van gebrek aan personeel, gebrek aan personeel ten gevolge van
pandemie of epidemie, stakingen, verkeersstremmingen, verlies van data en documenten,
stroomstoringen, verlate aanlevering van zaken en/of diensten, zulks ongeacht of deze
omstandigheid gelegen is of plaatsvindt bij Direct-psycholoog zelf of bij haar leverancier(s),
ongeschiktheid van materialen, programmatuur en/of apparatuur waarvan het gebruik door
opdrachtgever aan Direct-psycholoog door opdrachtgever is voorgeschreven.
6.9. Indien een overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd en opdrachtgever
Direct-psycholoog schriftelijk in gebreke heeft gesteld, heeft opdrachtgever het recht om de
overeenkomst middels een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te
ontbinden, zonder dat Direct-psycholoog tot enige schadevergoeding is gehouden. Hetgeen
reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd wordt alsdan pro rato afgerekend.
6.10. De zelfstandig werkzame behandelaar is zelf verantwoordelijk voor de verleende coaching,
psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken/assessments en nakoming van de
overeenkomst met de cliënt. De behandelaar zorgt ervoor dat hij voldoet aan regelgeving en de
van toepassing zijnde beroepseisen en dat hij voldoende bevoegd en bekwaam is. Directpsycholoog is daarvoor niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk.

Artikel 7. Kwaliteit
7.1. Direct-psycholoog controleert bij inschrijving van de behandelaar:
o de behaalde relevante diploma’s;
o dat de behandelaar beschikt over een geldig legitimatiebewijs;
Direct-psycholoog geeft geen instructies aan de behandelaar en staat niet in voor de kwaliteit van
de door de psycholoog verleende coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of
onderzoeken/assessments. Daar is alleen de behandelaar voor verantwoordelijk en aansprakelijk.
Direct-psycholoog houdt geen toezicht op de coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of
onderzoeken/assessments niet tevreden is, moet hij of zij zich wenden tot de behandelaar dan
wel een klachteninstantie waar de behandelaar onder valt dan wel bij is aangesloten.

Artikel 8. Looptijd, en beëindiging
8.1. De overeenkomst treedt in werking op het moment dat partijen ingevolge artikel 1 een
overeenkomst zijn aangegaan, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen. Als de
overeenkomst geen duurovereenkomst betreft eindigt de overeenkomst zodra de verplichtingen
van beide partijen over en weer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn
uitgevoerd. Als de overeenkomst een duurovereenkomst betreft gelden de leden 2 tot en met 4
van dit artikel niet.
8.2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals daarin is vermeld.
8.3. Indien in de overeenkomst geen looptijd is overeengekomen, geldt deze als aangegaan voor één
(1) jaar, tenzij de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. In dat laatste geval blijkt uit
de overeenkomst zelf wanneer deze eindigt.
8.4. Na ommekomst van de (initiële) looptijd van de overeenkomst wordt de overeenkomst verlengd
voor een periode gelijk aan de initiële looptijd tenzij deze eindigt doordat de opdrachtgever deze
schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen tegen het einde
van de looptijd.
8.5. Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd kan deze (tussentijds) op ieder
moment door beide partijen worden opgezegd door middel van een e-mail en met inachtneming
van een opzegtermijn van dertig (30) dagen tegen het eind van een kalendermaand.
8.6. Direct-psycholoog is onverlet hetgeen in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of
kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
a. indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van zijn
verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is;
b. indien voor Direct-psycholoog aannemelijk is dat opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal
zijn om aan haar verplichtingen te voldoen;
c. indien opdrachtgever surséance heeft aangevraagd, in de situatie van surséance verkeert,
faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van zijn
onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt;
d. indien Direct-psycholoog door de samenwerking met opdrachtgever imagoschade leidt danwel
een verdere samenwerking met opdrachtgever tot voorzienbare imagoschade van Directpsycholoog zal leiden.
8.7. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is Direct-psycholoog nimmer tot welke vorm van
schadevergoeding ook gehouden. Opdrachtgever is gehouden Direct-psycholoog te vrijwaren
van, en schadeloos te stellen ter zake vorderingen van derden die door of in verband met de
ontbinding als in voorgaand lid bedoeld mochten ontstaan.
8.8. In geval van ontbinding als bedoeld in lid 6 is opdrachtgever gehouden alle reeds door Directpsycholoog gemaakte kosten terstond te vergoeden, onverminderd het recht van Directpsycholoog om volledige schadevergoeding te vorderen.
8.9. Indien partijen op het moment van ontbinding van een overeenkomst reeds prestaties ter
uitvoering daarvan hebben verricht en ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee
samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Dit ongeacht
de reden van de ontbinding. Door Direct-psycholoog aan opdrachtgever uitgereikte facturen zijn
op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
8.10. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de opdracht voort te
duren, blijven bestaan. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet
van het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten,
toepasselijk recht en bevoegde rechter. Dit geldt ook bij beëindiging door ontbinding op basis van
een toerekenbare tekortkoming van Direct-psycholoog.

Artikel 9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overige bepalingen
9.1. Op alle offertes, overeenkomsten en uit overeenkomsten voortvloeiende overeenkomsten
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2. Waar in onderhavige algemene voorwaarden gesproken wordt over “schriftelijk”, gelden
elektronische berichten als e-mail en fax ook als schriftelijk. Tenzij er wordt gesproken over een
aangetekend schrijven, in dat geval wordt ook daadwerkelijk een aangetekend schrijven per post
bedoeld.
9.3. Indien en voor zover een bepaling uit deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig
wordt verklaard blijven andere bepalingen onverminderd tussen Partijen van kracht. Partijen
komen in dit geval een nieuwe bepaling overeen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de
nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
9.4. Bij strijdigheid tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en/of de offerte prevaleert
de Dienstverleningsovereenkomst boven deze algemene voorwaarden en prevaleren deze
algemene voorwaarden boven de offerte.
9.5. Direct-psycholoog is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat
geval zal Direct-psycholoog de behandelaar tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen
deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een (1)
kalendermaand zitten.